Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
06.07.2015 14:50 Uchwała Nr IX/46/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia treści zmian w Statucie Związku.
06.07.2015 14:48 Uchwała Nr IX/45/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na II półrocze 2015 roku.
06.07.2015 14:47 Uchwała Nr IX/44/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.
06.07.2015 14:46 Uchwała Nr IX/43/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach oświatowych, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, placówek oświatowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a także zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.
06.07.2015 14:46 Uchwała Nr IX/42/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.
06.07.2015 14:43 Uchwała Nr IX/41/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania statutu Zasadniczej Szkole Zawodowej w Szczawnie-Zdroju.
06.07.2015 14:42 Uchwała Nr IX/40/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie założenia Policealnej Szkoły w Szczawnie – Zdroju.
06.07.2015 14:40 Uchwała Nr IX/39/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23.12.2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.
06.07.2015 14:39 Uchwała Nr IX/38/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok.
06.07.2015 14:39 Uchwała Nr IX/37/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

1 2 następna