Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
07.04.2015 11:47 Uchwała Nr VI/21/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania numerów porządkowych Publicznemu Gimnazjum Specjalnemu oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, wchodzących w skład Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Walimiu, przy ul. Nowa Kolonia 9.
07.04.2015 11:46 Uchwała Nr VI/20/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie założenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 2 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Walimiu.
07.04.2015 11:44 Uchwała Nr VI/19/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych na obszarze powiatu wałbrzyskiego.
07.04.2015 11:41 Uchwała Nr VI/18/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/141/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 6 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia na 2015 rok programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. Z 2014r. Poz. 1118 z późn.zm.)
07.04.2015 11:40 Uchwała Nr VI/17/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2015-2017.
07.04.2015 11:37 Uchwała Nr VI/16/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku.
07.04.2015 11:35 Uchwała Nr VI/15/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Czarny Bór realizacji zadania publicznego z zakresu pozimowego sprzątania dróg z materiałów uszorstniających oraz koszenia poboczy i oczyszczenia rowów przydrożnych dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Czarny Bór.
07.04.2015 11:33 Uchwała Nr VI/14/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/83/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego.
07.04.2015 11:28 Uchwała Nr VI/13/15 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian budżecie na 2015 rok.