Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
10.12.2013 15:40 Uchwała Nr XIII/81/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr I/27/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.
10.12.2013 15:39 Uchwała Nr XIII/80/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starosty Wałbrzyskiego.
10.12.2013 15:38 Uchwała Nr XIII/79/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu.
10.12.2013 15:37 Uchwała Nr XIII/78/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
10.12.2013 15:36 Uchwała Nr XIII/77/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2014 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.).
10.12.2013 15:35 Uchwała Nr XIII/76/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Głuszyca utrzymania zimowego drogi powiatowej Nr 3378 D w Głuszycy w sezonie zimowym 2013-2014.
10.12.2013 15:34 Uchwała Nr XIII/75/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/14/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Wałbrzyskiego.
10.12.2013 15:32 Uchwała Nr XIII/74/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyboru biegłego rewidenta w celu przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Wałbrzyskiego za okres od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
10.12.2013 15:30 Uchwała Nr XIII/73/13 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok.