Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
04.02.2011 14:01 Od 22 stycznia 2010 r. weszły w życie zmiany do ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykoania tego zadania(Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25)
14.06.2010 10:07 Uchwała nr XXXV/57/09 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29października 2009 roku w sprawie uchwalenia na 2010 rok programu współpracy Powiatu Wałbrzyskieo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność w sferze pożytku publicznego
23.01.2009 11:35 Uchwała Rady Powiatu w sprawie programu współpracy na 2009 rok
23.01.2009 11:30 Uchwała nr 08/09 Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 22 stycznia 2009 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Wałbrzyskiego realizowane w 2009 roku
07.09.2008 15:17 Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku - Prawo o stowarzyszeniach
07.09.2008 15:17 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
07.09.2008 15:16 Rozporządzenie Ministra, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
07.09.2008 15:16 Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych
07.09.2008 15:14 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami
07.09.2008 17:14 XIV/32/04 Uchwała nr XIV/32/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zadania zleconego związanego z realizacją zadań publicznych Powiatu Wałbrzyskiego

1 2 następna