Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
22.09.2020 13:24 Uchwała Nr XVI/56/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2021 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
22.09.2020 13:24 Uchwała Nr XVI/57/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
22.09.2020 13:20 Uchwała Nr XVI/55/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
22.09.2020 13:17 Uchwała Nr XVI/54/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wspólnej realizacji i finansowania z Gminą Mieroszów publikacji pod roboczym tytułem  „Nie tylko gospel”.
22.09.2020 13:06 Uchwała Nr XVI/53/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/33/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czarny Bór.
22.09.2020 13:05 Uchwała Nr XVI/52/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/2019 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2020-2029.
22.09.2020 13:04 Uchwała Nr XVI/51/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok.
08.07.2020 11:05 Uchwała Nr XV/50/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planu pracy stałych Komisji na II półrocze 2020 roku.
08.07.2020 11:04 Uchwała Nr XV/49/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr I/9/2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
08.07.2020 10:51 Uchwała Nr XV/48/2020 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Województwa Dolnośląskiego działki nr 288/14 Obręb Czarny Bór.

1 2 3 4 5 6 następna