Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
08.10.2018 14:55 Uchwała Nr XXXIX/51/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie uchwalenia na rok 2019 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz.450, z późn, zm.).
08.10.2018 14:54 Uchwała Nr XXXIX/50/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski.
08.10.2018 14:53 Uchwała Nr XXXIX/49/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych.
08.10.2018 14:52 Uchwała Nr XXXIX/48/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/19/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku.
08.10.2018 14:51 Uchwała Nr XXXIX/47/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
08.10.2018 14:50 Uchwała Nr XXXIX/46/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/80/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2028.
08.10.2018 14:49 Uchwała Nr XXXIX/45/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” (dla pana Andrzeja Lipińskiego).
08.10.2018 14:47 Uchwała Nr XXXIX/44/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Wałbrzyskiego” (dla pana Józefa Piksy).