Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
05.06.2018 12:52 Uchwała Nr XXXVII/38/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Polityki Społecznej i Promocji Powiatu z zm.
05.06.2018 12:52 Uchwała Nr XXXVII/37/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/14 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Powiatu.
05.06.2018 12:51 Uchwała Nr XXXVII/36/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego programu pieczy zastępczej Powiatu Wałbrzyskiego na lata 2018-2020.
05.06.2018 12:44 Uchwała Nr XXXVII/35/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy rodzinie oraz ochrony ofiar w rodzinie w Powiecie Wałbrzyskim na lata 2018-2025”.
05.06.2018 12:43 Uchwała Nr XXXVII/34/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/64/2017 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 października 2017 roku w sprawie uchwalenia na rok 2018 programu współpracy Powiatu Wałbrzyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm.).
05.06.2018 12:32 Uchwała Nr XXXVII/33/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia warunków i trybu finansowania w formie dotacji zadań służących rozwojowi sportu.
05.06.2018 12:31 Uchwała Nr XXXVII/32/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok.
05.06.2018 12:30 Uchwała Nr XXXVII/31/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Walim.
05.06.2018 12:29 Uchwała Nr XXXVII/30/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuszyca.
05.06.2018 12:29 Uchwała Nr XXXVII/29/2018 Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Wałbrzyskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

1 2 następna