Wałbrzych, dnia 25.02.2020 r.

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu informuje, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły n/w oferty cenowe:

Lp

Wykonawca

Łączna cena oferty brutto

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„PINA” Jacek Kudlak

ul. Uczniowska 21

58-306 Wałbrzych

47.674,80 zł

2.

Ksero-Ex Włodzimierz Gumul

ul. A. Wajdy 5

58-300 Wałbrzych

95.054,40 zł

3.

PHU AVI SYSTEM Arkadiusz Maciejowski

ul. Moniuszki 68E

58-300 Wałbrzych

45.807,66 zł

Po dokonaniu oceny złożonych ofert:

1. Odrzucono ofertę złożoną przez PHU AVI SYSTEM Arkadiusz Maciejowski, ul. Moniuszki 68E, 58-300 Wałbrzych. Zgodnie z zapisami pkt 4.2.2 zapytania ofertowego wszystkie ceny określone w formularzu oferty muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do jednego grosza, tj. dwóch miejsc po przecinku, pod rygorem odrzucenia oferty. Zamawiający miał jedynie obowiązek poprawienia w złożonych ofertach oczywiste omyłki rachunkowe polegające na błędnym obliczeniu łącznej ceny brutto oferty uwzględniając określone w formularzu oferty działania matematyczne oraz zaoferowane przez wykonawcę ceny netto abonamentu stałego, jednej jednostronnej odbitki/wydruku mono w formacie A4 powyżej ustalonego limitu, jednej jednostronnej odbitki/wydruku kolor w formacie A4 powyżej ustalonego limitu oraz określoną stawkę podatku VAT.

Wykonawca w formularzu oferty podał cenę jednej jednostronnej odbitki/wydruku mono w formacie A4 liczbowo z dokładnością do trzech miejsc po przecinku, tj. 0,029 zł netto a nie jak wymagał Zamawiający z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (jednego grosza), natomiast słownie Wykonawca określił tę cenę jako dwadzieścia dziewięć groszy. Dodatkowa symulacja przeprowadzona w trakcie oceny tej oferty ujawniła, że nawet jakby przyjąć za prawidłową cenę jednej jednostronnej odbitki/wydruku mono w formacie A4 cenę podaną słownie przez wykonawcę jako dwadzieścia dziewięć groszy to łączna cena brutto oferty wyniosłaby 47.733,84 zł i byłaby droższa od oferty najkorzystniejszej.

2. Do realizacji wybrano n/w ofertę jako najkorzystniejszą w świetle przyjętych kryteriów oceny ofert (cena 100%):

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„PINA” Jacek Kudlak

ul. Uczniowska 21

58-306 Wałbrzych

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu i zapraszamy do udziału w następnych zapytaniach ofertowych.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZAPYTANIE OFERTOWE - Dzierżawa biurowych urządzeń wielofunkcyjnych
Podmiot udostępniający informację:Biuro ds. Zamówień Publicznych, 58-300 Wałbrzych Al. Wyzwolenia 24
Informację opublikował:Katarzyna Morajko
Data publikacji:14.02.2020 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Katarzyna Morajko
Data aktualizacji:25.02.2020 13:11