ZASADY udostępniania na wniosek informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

ZASADY

udostępniania na wniosek informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej

w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

 

 1. Każdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej (w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego), zwany dalej wnioskiem, przyjmowany jest przez punkt kancelaryjny Starostwa i rejestrowany w dzienniku korespondencyjnym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. Korzystanie przez wnioskodawcę ze wzoru wniosku jest dobrowolne.
 2. Zarejestrowaniu w punkcie kancelaryjnym podlegają również wnioski złożone drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP) wpływające bezpośrednio do komórek organizacyjnych.
 3. Wniosek podlega następnie rejestracji przez pracownika obsługującego Zarząd w Centralnym Rejestrze Wniosków o dostęp do informacji publicznej oraz niezwłocznie przekazywany jest zgodnie z dekretacją Sekretarza Powiatu na właściwą komórkę organizacyjną lub jednostkę podległą Powiatowi celem rozpatrzenia.
 4. Kierownicy komórek organizacyjnych w zakresie swojej właściwości rzeczowej są zobowiązani do:
 1. zgłaszania wszystkich wniosków do punktu kancelaryjnego celem ich zarejestrowania,
 2. oceny, czy złożony wniosek dotyczy tzw. informacji prostej, czy jest wnioskiem o udostępnienie informacji przetworzonej wymagającej specjalnego przygotowania i wykazania przez wnioskodawcę interesu publicznego,
 3. przygotowania odpowiedzi na wniosek lub decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej bądź decyzji administracyjnej o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.
 1. Przed złożeniem dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 3), do podpisu Starosty kierownicy komórek organizacyjnych na egzemplarzu, który pozostaje w aktach sprawy, podpisują się czytelnie w dolnej części pisma po lewej stronie oraz każdorazowo uzyskują aprobatę (parafę):
 1. radcy prawnego – pod względem formalno – prawnym,
 2. resortowego Członka Zarządu, Skarbnika lub Sekretarza, zgodnie ze schematem organizacyjnym.
 1. Jeżeli wniosek dotyczy informacji publicznej, będącej w posiadaniu więcej niż jednej komórki organizacyjnej, każda z tych komórek rozpatruje sprawy objęte wnioskiem w ramach swojej właściwości rzeczowej. Informację zbiorczą przygotowuje ta komórka, która została wskazana w dekretacji jako merytoryczna.
 2. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem pkt 9.
 3. Udostępnienie informacji publicznej następuje na nośnikach znajdujących się w posiadaniu Starostwa Powiatowego.
 4. Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Starostwo ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, w szczególności skanowania, zapisywania żądanych informacji na nośniku elektronicznym, wykonania kserokopii, także anonimizacji dokumentu lub wydruku, to zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, może od wnioskodawcy pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Koszty muszą mieć charakter kosztów bezpośrednio związanych z konkretnym wnioskiem w kontekście nie tyle kosztów całego procesu udostępniania konkretnych informacji, a jedynie w związku z kosztami stricte żądanego sposobu i formy ich udostępniania.
 5. Ustalenia wysokości dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji dokonuje kierownik komórki organizacyjnej rozpatrującej wniosek w uzgodnieniu z Wydziałem Finansowym.
 6. W ciągu 14 dni od wpływu wniosku należy zawiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty.
 7. Koszty nie są naliczane przy udostępnieniu informacji publicznej drogą elektroniczną.
 8. Naliczone koszty uiszcza się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego wskazany
  w piśmie.
 9. Opłaty nie nalicza się, jeżeli wysokość kosztów za udostępnienie informacji publicznej
  nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotności przesyłki poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru określonej według cennika Poczty Polskiej.
 10. Dokumentację związaną z całością sprawy komórka merytoryczna przekazuje pracownikowi obsługującemu Zarząd,  
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 1764) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:ZASADY udostępniania na wniosek informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu
Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu
Informację opublikował:Kamil Krzanowski
Informację wytworzył:Sylwia Piela
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:19.12.2016 15:15

Rejestr zmian dokumentu

pokaż